«Φωτιά» τα «ραβασάκια» της επιστρεπτέας προκαταβολής – Η ΑΑΔΕ διενεργεί ελέγχους σε 43.371 επαγγελματίες

«Φωτιά» ήταν τα «ραβασάκια» της επιστρεπτέας προκαταβολής για πολλούς
επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Βλέποντας κάποιοι επαγγελματίες το εκκαθαριστικό διαπίστωσαν ότι καλούνται να
επιστρέψουν μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022, το 100% της ενίσχυσης που έλαβαν καθώς
δεν τήρησαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του κρατικού
δανείου.

Από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ εντόπισε
περιπτώσεις επαγγελματιών και επιχειρήσεων που σε κάποιον από τους κύκλους
της επιστρεπτέας προκαταβολής  παραβίασαν τον όρο για τη διατήρηση του
απαιτούμενου επιπέδου απασχόλησης ή δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Οι φορολογούμενοι αυτοί καλούνται τώρα να επιστρέψουν στο κράτος τις
ενισχύσεις.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το εκκαθαριστικό που εστάλη σε επιχείρηση στο
οποίο αναφέρεται ότι δεν τήρησε τους όρους που προβλέπονταν στον 7ο κύκλο
της επιστρεπτέας προκαταβολής και ζητείται να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό
των 56.000 ευρώ που έλαβε από το κράτος.

Άντε τώρα να βρει τα χρήματα…
Και μάλιστα …καλοκαιριάτικα!

Για να διαπιστώσει την ειλικρίνεια των δηλώσεων
Η ΑΑΔΕ διενεργεί ελέγχους σε 43.371 επαγγελματίες

Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ διενεργεί ελέγχους σε 43.371 επαγγελματίες και επιχειρήσεις
για να διαπιστώσει την ειλικρίνεια των δηλώσεων τους.

Στους επαγγελματίες αυτούς ο τελικός λογαριασμός θα αποσταλεί τις επόμενες
ημέρες  μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων.

Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο
της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου
διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων ή  υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή
υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης

στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση
χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντός της προθεσμίας.

Επίσης θα επιστραφεί στο κράτος το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην
περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το
χορηγηθέν, εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ο τίτλος είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού και
η σχετική ταυτότητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δεν
ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε
διαγράφεται και εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση
επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν
ποσό. 

 Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου
ποσού ενίσχυσης, υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό
που έλαβε ο δικαιούχος και εκδίδεται νέος τίτλος είσπραξης για την άμεση και
έντοκη επιστροφή του…

Δείτε επίσης