Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών: Zητά την τροποποίηση των διατάξεων

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) κατόπιν προτάσεων Τακτικών Μελών της, ζητά την τροποποίηση των διατάξεων αναφορικά με το προαγωγικό καθεστώς των εν ενεργεία στρατιωτικών προελεύσεως ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ.

Το Σωματείο προτείνει στον υφιστάμενο νόμο να εισχωρήσουν οι παρακάτω αλλαγές:

  • α. Οι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την κατηγορία ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ. να λαμβάνουν κατά τη μετάταξή τους και υπό αναδρομική ισχύ τον επόμενο διοικητικό βαθμό, εκ του κατεχομένου, όπως υφίσταται και διευρυμένα με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ.
  • β. Να δίδεται η δυνατότητα μετάταξης στους ΕΠ.ΟΠ με το πέρας 7ετών, χρόνος μο-νιμοποίησης, αντί 12 ετών.
  • γ. Να δίδεται η δυνατότητα για όσους ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ., κατέχουν πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης και δεν μετατάχθηκαν, να λαμβάνουν πρόσθετο διοικητικό βαθμό, πριν την αποστρατεία τους, σε χρόνο ανάλογο των αποφοίτων ΑΣΣΥ.

Η πρόταση της Ένωσης εδράζεται αναμφισβήτητα:

α. Στην ανταμοιβή των εν ενεργεία στρατιωτικών ως επακόλουθο περαιτέρω σπουδών και γνώσεων, τα οποία απέκτησαν παράλληλα των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και τα οποία διευρύνουν περαιτέρω τον αντιληπτικό τους ορίζοντα και επιδρούν στην επαγγελματική τους ανάταση με επίκεντρο την επαύξηση της αποδοτικότητας και αποτελε-σματικότητας επ’ ωφελεία της υπηρεσίας.

β. Στην εδραίωση των κοινωνικών αγαθών της ισότητας και της αξιοκρατίας λόγω των επαυξημένων ικανοτήτων και προσόντων τους προκειμένου να εδραιωθεί το αίσθημα δικαίου.

γ. Στη διατήρηση κατ’ ελάχιστον κινήτρου ικανοποίησης βασικής έλλογης ανάγκης που σε κάθε περίπτωση δεν εξομοιώνεται με τα κίνητρα οικονομικής και εξελικτικής παροχής των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

Για τους παραπάνω λόγους εμφαίνεται ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο παρουσιάζει δυ-σχέρειες τόσο ως προς τη βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη των ΕΜΘ-ΕΠ.ΟΠ. όσο και ως προς την ομαλή ένταξη των μετατασσομένων γεγονός που καταδεικνύει πραγμάτωση βούλησης για ρεαλιστική ρύθμιση θέματος.

Μετά τα παραπάνω ο κοινός νομοθέτης καλείται να μελετήσει και να συμπεριλάβει νομοθετικά τις προτάσεις του Σωματείου καθώς εμπεριέχονται στο πλαίσιο της κοινής λογικής και των διεθνών εκσυγχρονισμένων προτύπων κάθε οργανισμού που σκοπεί στην επένδυση της ορθολογικής εξέλιξης του ανθρώπινου κεφαλαίου του.

Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το πα-ρόν παρακαλούνται για τις κοινοβουλευτικές ενέργειές τους.

Ο ΑΔΦ Σερρών παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», περί σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών και των διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30 Γ του Ν.1264/1982.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες και την απάντηση στο τιθέμενο θέμα ώστε το Σωματείο μας να ενημε-ρώσει τα μέλη του.

Στα ΜΜΕ αποστέλλεται η επιστολή για την ενδυνάμωση του ιδιαίτερα σοβαρού θέματος.

Στα Τακτικά Μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφά-νειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.