Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης: Tο πρόγραμμα του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου μας

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:  

– Τήν Παρασκευή 14 Αὐγούστου, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό, Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό καί στήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Παναγίας, πού θά τελεσθοῦν στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Σερρῶν. 

– Τό Σάββατο 15 Αὐγούστου, ἡμέρα μνήμης τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική, Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Σερρῶν, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας θά τελεσθεῖ ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου Προδρόμου Ἀραμπατζῆ. 

– Τήν Κυριακή 16 Αὐγούστου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στήν Ἱερά Μονή Κοιμ. Θεοτόκου «Βύσσιανης» Σερρῶν.

Συνημμένως ἀποστέλλεται ἡ Πνευματική Διδαχή τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.            

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ   

ΕΠΙ Τῌ ΠΑΝΕΝΔΟΞῼ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 

Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. «Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι ἐν σοί Παρθένε Ἄχραντε. Παρθενεύει γάρ τόκος, καί ζωή προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετά τόκον Παρθένος καί μετά θάνατον ζῶσα, σώζοις ἀεί, Θεοτόκε τήν κληρονομίαν σου.»

(Εἱρμὸς θ’ Ὠδῆς)

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Μέ ἱερό θάμβος, δέος καί ὑπό πρωτόγνωρες, ἕνεκα τῆς πανδημίας συνθῆκες, στεκόμεθα σήμερον ἐνώπιον τῆς ὁλόφωτης μορφῆς τῆς Παναγίας καί ἐπιποθοῦμε μέ ὅση δύναμη ἔχουμε νά ὑμνήσουμε, νικώντας τόν φόβο μέ τόν πόθο, τήν ὑπερευλογημένη Θεοτόκο Μαρία.

Ἐκείνη πού εἶναι τό «πανάρρητον τῆς οἰκονομίας κειμήλιον» κατά τόν ἅγιον Ἐπιφάνιον Κύπρου, «τό κάλλος τῆς ἀνθρώπινης φύσεως» κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό καί «τό μεθόριον κτιστοῦ καί ἀκτίστου» κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ.

Ἡ εὐκλεής μνήμη τῆς ἐνδόξου Κοιμήσεως τῆς παναχράντου Παρθένου εἶναι, παρά πᾶσαν ἀνθρωπίνη λογική, χαρμόσυνη ἑορτή καί παγκόσμια πανήγυρις, καθώς ὄχι μόνο ἀνανεώνει τή μνήμη τῶν θαυμασίων Της, ἀλλά καί ἐπιχορηγεῖ μέ ἐλπίδα καί δύναμη ὁλόκληρη τήν ζωή μας.

Αὐτῆς τῆς μεγάλης παγκοσμίου πνευματικῆς χαρᾶς καλούμεθα σήμερον ὅλοι μας νά γίνουμε μέτοχοι καί κοινωνοί.

Τήν ἁγία καί φωτοφόρο χάρη Της ἐπιζητοῦμε ἐκ βάθους ψυχῆς πάντοτε.

Μέ πίστη προστρέχουμε στήν ἁγία σκέπη Της, γιά νά ἀντλήσουμε δύναμη, ἔμπνευση, χαρά, εὐλογία.

Σέ αὐτήν μέ ἐμπιστοσύνη ἀναθέτουμε τίς ἐλπίδες μας γιά τήν παροῦσα καί γιά τήν μέλλουσα ζωή.

Αὐτῆς τίς φιλόστοργες καί μητρικές προσευχές πρός τόν φιλάνθρωπο Θεό ἐπικαλούμεθα ὡς προστασίαν ἀπό πάσης ἐπιβουλῆς «ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν», ἱδιαιτέρως σήμερον πού ἡ Πατρίδα μας ἀλλά καί ὁ κόσμος ὁλόκληρος διατελοῦν ὑπό τό κράτος μεγάλης ἀνησυχίας.

Στούς ἀποκαλυπτικούς καί σκληρούς καιρούς μας, τῶν μεγάλων πειρασμῶν καί τῶν σοβαρῶν κρίσεων, ἄς ὑψώσουμε ἱκετευτικῶς νοῦν καί καρδίαν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἐπαναλαμβάνοντας μέ ὅση δύναμη ἔχουμε τήν προσευχή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ πρός Ἐκείνη:

«Χάρισε, Δέσποινα πλουσιοπάροχα στόν λαό σου, στόν δικό σου αὐτό κλῆρο, τό ἔλεος καί τήν χαρά.

Δώσε λύση σέ ὅλα αὐτά τά δεινά πού σκιάζουν τήν ζωή μας. Ἐσύ βλέπεις πόσες καί ποιάς σκληρότητας θλίψεις μᾶς δοκιμάζουν.

Ἐσύ μέ τήν δύναμή σου μπορεῖς νά μεταβάλλεις τίς θλίψεις μας πρός τό καλύτερο, χαρίζουσα εἰρήνη καί ἀγάπη.

Ἀντιστάθμισε εὐσπλαχνικά τίς δικές μας ἁμαρτίες καί τά λάθη μέ τόν πλοῦτο τῆς βοηθείας σου καί τῆς θεραπείας, χαρίζουσα στίς ψυχές καί τά σώματά μας πλούσια καί συνεχῆ τήν χάρη σου». 

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἑορτάζει σήμερα ἀγλαοφανῶς τήν ἔνδοξη καί πάνσεπτη Κοίμηση τῆς Παναγίας μας καί ὑμνεῖ ὀφειλετικῶς τό θεῖο καί ἄρρητο κάλλος Της.

Μέ εὐλάβεια, σεβασμό, τιμή καί ἀγάπη, ἄς τιμήσουμε σήμερα καί πάντοτε καί ἐμεῖς τά πνευματικά Της παιδιά, ἐκείνη πού εἶναι τό ἀσφαλέστατο κατάφύγιο τῶν ἀπελπισμένων, ἡ ἑτοίμη ἰατρός τῶν νοσούντων, ἡ κραταιά προστασία καί τό καύχημα τῶν πιστῶν, ἡ ἀνεξάντλητη βοήθεια τῶν ἀβοήθητων, ἡ φιλόστοργη παρηγορία καί ἡ ἐλπίδα τῶν ἁμαρτανόντων, ἡ παράκλησις τῶν θλιβομένων, ἡ σκέπη τοῦ κόσμου, ἡ ἀκένωτος πηγή τοῦ θείου ἐλέους, ὁ ἀστείρευτος ποταμός τῶν θαυμάτων, τό ἀπροσμάχητον τεῖχος γιά τό εὐλογημένο ἔθνος μας.

Ἄς τήν παρακαλέσουμε τέλος, μέσα ἀπό τήν καρδιά μας νά πρεσβεύῃ συνεχῶς πρός τόν Υἱόν Της, τόν μοναδικό Σωτῆρα τοῦ κόσμου, τόν Κύριόν μας καί Θεόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, νά ἁγιάζῃ, νά περιφρουρῇ καί νά προστατεύῃ «τήν κληρονομίαν Της». Ἀμήν!

Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί θεοχαρίτωτα.

Διάπυρος εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός τόν Κύριον.

Διαβάστε επίσης για τον Δήμο Σερρών: