Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων: Για τη περιοχή της Σιγής εξασφαλίσαμε έργα προϋπολογισμού 8 εκ. €.

Με αφορμή την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών» προϋπολογισμού 4.309.000 €, ακόμη ένα έργο που παραδόθηκε με εργολάβο από την προηγούμενη δημοτική αρχή της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερρών στη σημερινή δημοτική αρχή,

παραθέτουμε το ιστορικό του ως άνω έργου,

έχοντας ως στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών για τα δημοτικά μας πράγματα,

προκειμένου οι πολίτες να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα και να κρίνουν δίκαια και αντικειμενικά:

  • Το έτος 2017 εκπονήθηκε η μελέτη του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής» προϋπολογισμού 4.309.000 €.
  • Στις 03 Δεκεμβρίου 2018 κατατέθηκε η πρόταση για ένταξη του έργου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
  • Στις 12 Μαρτίου 2019 με το έγγραφο αρ. 17436/12-03-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής» προϋπολογισμού 4.309.000 € πλέον Φ.Π.Α., εκ των οποίων το επιλέξιμο ποσό ανέρχεται σε 2.500.000 €.
  • Εν συνεχεία ξεκίνησαν οι διαδικασίες του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε στις 24 Ιουλίου 2019 η εταιρεία Καμελίδης ΑΤΕ.
  • Η σύμβαση ΔΕΥΑΣ και αναδόχου υπογράφτηκε στις 23 Οκτωβρίου 2019.
    Το έργο της κατασκευής δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής είναι ένα σημαντικό έργο που θα συμβάλλει στην αντιπλημμυρική προστασία της εν λόγω περιοχής.
    Υπενθυμίζεται ότι για την περιοχή Σιγής κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων εξασφαλίσθηκαν έργα προϋπολογισμού 8 εκ. €.

Συγκεκριμένα:
1) Έργα αναπλάσεων και ομβρίων δικτύων προϋπολογισμού 660.000 € (υλοποιήθηκε)
2) Διανοίξεις οδών προϋπολογισμού 400.000 € (υλοποιήθηκε)
3) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις προϋπολογισμού 300.000 € (υλοποιήθηκε).
4) Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων προϋπολογισμού 2.281.000 € (υλοποιήθηκε)
5) Κατασκευή δικτύου ομβρίων προϋπολογισμού 4.309.000 € (ξεκινά η υλοποίησή του)