Στις 29 Ιανουαρίου 2020 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών

Με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη 29 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ   1ο: Ορισμός συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019.         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ   2ο: Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σερρών. 

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γάτσιος Ι.  

ΘΕΜΑ   3ο: Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σερρών. 

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γάτσιος Ι.  

ΘΕΜΑ   4ο: Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 του ΠΔ 270/11-03-1981 – ΦΕΚ 77), για το έτος 2020. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   5ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού¨ του Δήμου Σερρών.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   6ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ειδών της Δημοτικής Αστυνομίας.             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ   7ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στη Συντονιστική Επιτροπή του Εθνικού Δικτύου Κυκλοφοριακής Αγωγής με τίτλο: ¨Επιμόρφωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων στην οδική ασφάλεια¨.              

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Σιαμάγκας Δ. 

ΘΕΜΑ   8ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων του Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Κρίσεων των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών.              

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Σιαμάγκας Δ. 

ΘΕΜΑ   9ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) ¨Εργασίες  οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 

                              2018¨   και 

                        β) ¨Εργασίες  οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις  στην περιοχή Αγίων 

                             Αναργύρων πόλης Σερρών¨, έτους 2016.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας: 

                        α) στην 3η Πανελλαδική Συνάντηση Εθελοντών Let’s do it Greece στις 

                            14-15- Μαρτίου 2020 στην Αθήνα  και 

                        β) στην  Παγκόσμια  Εθελοντική Καμπάνια ¨Let’s do it Greece 2020 – 

                            Γίνε η αλλαγή που περιμένεις¨, την Κυριακή 10 Μαΐου 2020.  

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  11ο: Ορισμός αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

ΘΕΜΑ  12ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 782/2019 Α.Δ.Σ. περί «Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής  παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 όλων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών». 

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ  13ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για την: 

                        α) Προμήθεια και εγκατάσταση  σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμο-

                             σφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων  και 

                        β) Εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων,

                             σύμφωνα με την παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  14ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών¨ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.). 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.: 

                        α) της  υπ’ αριθμ. 219/2019  με θέμα: ¨Έγκριση τροποποίησης  του 

                             ισχύοντος  Εσωτερικού Κανονισμού  Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε. 

                             Περιφερειακού Θεάτρου Σερρών¨,  

                         β) της  υπ’ αριθμ. 220/2019  με θέμα: ¨Έγκριση τροποποίησης  του 

                              ισχύοντος Κανονισμού Διαχείρισης της ΔΗ.Κ.Ε. Περιφερειακού 

                              Θεάτρου Σερρών¨ και 

                         γ) της  υπ’ αριθμ.   221/2019 με θέμα: ¨Έγκριση  τροποποίησης του 

                               ισχύοντος Κανονισμού Προσωπικού της ΔΗ.Κ.Ε. Περιφερειακού 

                               Θεάτρου Σερρών¨. 

                         Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Γάτσιος Ι.  

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση όρων και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» που αφορά την ενταγμένη πράξη του Δήμου Σερρών «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙ-ΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙ-ΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ».                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  17ο: Τροποποίηση της με αριθμό 76/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το συμβατικό χρόνο της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» Α.Π. 4: «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» μεταξύ του Πράσινου Ταμείου, του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων και του Δήμου Σερρών 

                        Εισηγητής  Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  18ο: Τροποποίηση της με αριθμό 505/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: ¨ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ¨ (Κωδ. Πρόσκλησης 098, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2658) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)¨ 2014-2020 – Έγκριση διαδικασίας πληρωμής συνδικαιούχου – Επιμελητηρίου Σερρών.  

                        Εισηγητής  Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019.                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  20ο: Καθορισμός τέλους ταφής του θανόντα Τύψιου Χρήστου, ως μόνιμο κάτοικο της Δ.Κ. Σερρών. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση διαγραφής επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Αναγέννησης.                                                                                                                             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αρ. 1137 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών για εγκατάσταση κεραίας χαμηλής ηλεκτρομα-γνητικής περιβαλλοντικής όχλησης.                                                                                                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης του υπ’ αριθμ. 459 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Πεπονιάς για δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας. 

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Χιονοχώρι Σερρών.  

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση εκμίσθωσης χώρου για το Κ.Ε.Π. 0747 Λευκώνα Δήμου Σερρών. 

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.  

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμφίπολης για το έργο: ¨Ανόρυξη γεώτρησης Κρηνίδας¨ και για την “Επίβλεψη μελέτης (στο αντίστοιχο της ειδικότητας αντικείμενο) με τίτλο: ¨Προμελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Ροδολίβους¨”.                                                                                                                               

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. και Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.    

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Δινάκης Κ., Τουρτούρας Ι., Μισιρλής Σπ.                                                                                                                                  

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος ¨Κατακονόζι¨ Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Αναργύρων Δ. Σερρών”.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του υποέργου της πράξης ¨Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών¨ (ΟΠΣ 5001641).  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης: 

                        α) στην Παλάσκα Ελένη του Δημητρίου   και 

                        β) στον Λεκάκη Ιωάννη του Νικολάου, 

                            πρώην Δημοτικών υπαλλήλων, λόγω συνταξιοδότησης.                

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στο υπ’ αριθμ. 96Α οικόπεδο, στο Τ.Δ. Μητρουσίου (απαλλαγή από έγκριση).

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  34ο: Χορήγηση άδειας στάθμευσης του προσωπικού οχήματος του Δημάρχου στις θέσεις στάθμευσης των Δημοτικών οχημάτων στην οδό Ερμού. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  35ο: Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.                

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

Διαβάστε επίσης εδώ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here