21/05/2024
17.6 C
Serres

Ο Δήμος Σερρών χορηγεί δύο υποτροφίες του κληροδοτήματος Αποστολίδη!

Array

Ο Δήμος Σερρών, μετά την υπ’ αρ. 231/2023 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την από 29-3-1971 μυστική διαθήκη του Ιωάννη Αποστολίδη, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ’αριθμ.22/15-1-1980 πρακτικό του Πρωτοδικείου Σερρών και τις διατάξεις των άρθρων 47 & 56 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ185/10-9-2013) και του Κ.Δ. 18/23-8-1941.


ΧΟΡΗΓΕΙ
Από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, δύο (2) υποτροφίες σε άρρενες δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών ή της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, πρωτοετείς φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος και όχι του Εξωτερικού.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας εκτός από το ότι πρέπει να είναι άρρενες δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών ή της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ. Παππά, θα πρέπει να πληρούν και τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία μέχρι και 36 ετών.
2. Να έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο της πόλης των Σερρών.
3. Να έχουν εισαχθεί σε Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
4. Να είναι αποδεδειγμένα άποροι.
(Ως άπορος νοείται, αυτός που το οικογενειακό του εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000,00€, προσαυξανόμενο κατά 1200,00€ για κάθε εξαρτώμενο άτομο, σύμφωνα με το ΦΕΚ908/τΒ’/4-4-2016, άρθρο 6, παρ2, περ.Β’, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα και παρ. 3 και 4.)
5. Να έχουν λάβει τουλάχιστον βαθμό άνω του 18 κατά την τελευταία τάξη του Λυκείου και να έχουν διαγωγή κοσμιωτάτη.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση της υποτροφίας κληροδοτήματος Ιωάννη Αποστολίδη, θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου Σερρών, γραφείο 6 (τηλ. επικοιν.: 23213-50153 κα. Δομουχτσή Μαρία), τα παρακάτω δικαιολογητικά :

BMW x2 ix2 web banner mathe perissotera 1


α) Αίτηση, (το έντυπο της αίτησης χορηγείται από το Τμήμα Προσόδων, που επέχει και τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή Δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία).


β) Επίσημο Πιστοποιητικό Εγγραφής και φοίτησης σε Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, είναι ήδη πρωτοετής φοιτητές.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.


δ) Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου Σερρώνε) Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
στ) Πιστοποιητικό γέννησης και Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι δημότης της Δ.Κ. Σερρών ή της Δ.Κ. Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμ. Παππά.

ζ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2021 που αφορά εισοδήματα έτους 2021 του ιδίου του υποψηφίου (εφόσον δεν είναι προστατευόμενο μέλος και συνεπώς έχει υποχρέωση φορολογικής δήλωσης) και της οικογένειας του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλει φορολογική δήλωση ως προστατευόμενο μέλος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

η) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΝΦΙΑ έτους 2021 και δήλωσης στοιχείων ακινήτων που έχουν υποβληθεί με το έντυπο Ε9 του ιδίου του υποψηφίου και της οικογενείας του συνοδευόμενα από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχείο είναι αληθή.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου Σερρών, γραφείο 6 (τηλ. επικοιν.: 23213-50153 κα. Δομουχτσή Μαρία).ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σερρών μέσα σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.


ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Η αρχική επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή που όρισε ο διαθέτης του Δήμου Σερρών, Ιωάννης Αποστολίδης και αποτελείται από τον Δήμαρχο Σερρών κ. Αλέξανδρο Χρυσάφη, τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κ. Σωτηριάδη Δημήτριο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειο Κατιρτζόγλου.


ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ο πίνακας που θα περιέχει τα ονόματα αυτών που θα έχουν επιλεγεί ως υπότροφοι από την Επιτροπή Επιλογής υποτρόφων κληροδοτήματος Ιωάννη Αποστολίδη, θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σερρών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι στους οποίους επιτρέπεται η κατάθεση τυχόν ένστασης κατά του αποτελέσματος της επιλογής ( άρθρο 33 του Κ.Δ/τος 18/23-8-1941).


Η ένσταση υποβάλλεται στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου Σερρών μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών το αργότερο, από την ανάρτηση του ως άνω πίνακα επιλογής.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αποκλείονται της επιλογής όσοι καταθέσουν ελλιπή δικαιολογητικά για τη χορήγηση της υποτροφίας.
ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) ευρώ ετησίως, για έκαστο υπότροφο.


ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους σπουδών 2022 -2023 (συγκεκριμένα από το Σεπτέμβριο του 2022) και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος των βασικών κανονικών σπουδών του υποτρόφου στο τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης δια την αποπεράτωση των σπουδών, με την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος:


α) Δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου – σύμβασης της υποτροφίας του και τις διατάξεις των άρθρων 47 & 56 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ185/10-9-2013), όπως και του άρθρου 29 του Κ.Δτος 18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα Νομικά ή φυσικά πλην του Κράτους και του Α.Ν. 2039/39, (ΦΕΚ 455/24-10-1939,τ Α΄)»


β) Για τη συνέχιση της υποτροφίας του, για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος, θα πρέπει να αποδεικνύει την καλή πρόοδο των σπουδών του, με πιστοποιητικό του Τμήματος της Σχολής που θα προσκομίζεται μετα το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου στο Τμήμα Λογιστηρίου, από το οποίο να βεβαιώνεται ότι τα οφειλόμενα μαθήματα δεν ξεπερνούν τον αλγόριθμο v + 1 όπου v ο αριθμός του έτους φοίτησης επιπλέον ενός μαθήματος, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος της Σχολής.


ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η χορήγηση της υποτροφίας θα γίνεται κάθε μήνα, με καταβολή του ποσού από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου, σε βάρος του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Ιωάννη Αποστολίδη».


ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα διακοπεί εάν:
α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του κριθεί από την τριμελή Επιτροπή που όρισε ο διαθέτης του Δήμου Σερρών, ότι δεν είναι ικανοποιητική σύμφωνα με την βεβαίωση σπουδών του τμήματος που φοιτεί
β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του υποτρόφου.
γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του πριν τη λήξη της υποτροφίας του χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Δήμο Σερρών, εντός 2 μηνών το αργότερα από τη διακοπή.
δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία η Δωρεά για τις ίδιες σπουδές
ε) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και παρέβη, τους Νόμους του Κράτους.
ζ) ο υπότροφος δεν προσκομίζει το απαιτούμενο πιστοποιητικό σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος
η) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του κληροδοτήματος


Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δε γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του υποτρόφου, εφόσον συντρέξει κάποια απο τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις υπό στοιχεία γ’, δ’ και ε’, ή συντρέξει οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιστροφής του ποσού της υποτροφίας, ο υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στον Δήμο Σερρών ολόκληρο το χρηματικό ποσό που έλαβε ως υποτροφία από τα έσοδα του κληροδοτήματος, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 58 και 60 του Α.Ν. 2039/39 ή σε οποιαδήποτε τυχόν διάταξη η οποία θα τεθεί σε ισχύ και θα αφορά το θέμα της επιστροφής του χρηματικού ποσού της υποτροφίας.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
α) Αν ο υπότροφος μεταγραφεί σε άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή σε περίπτωση μεταβολής σχολής ή τμήματος για τυχόν συνέχιση της υποτροφίας θα πρέπει να συνεναίσει ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
β) Ο υπότροφος, υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης.
γ) Διαφορετικά αν δε λάβει το πτυχίο του μέσα στο παραπάνω χρονικό περιθώριο, θα αναγκαστεί να επιστρέψει στο κληροδότημα ολόκληρο το ποσό που έλαβε ως υποτροφία από τα έσοδα του κληροδοτήματος.


ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Η τελική έγκριση του πρακτικού επιλογής των υποτρόφων, εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ο οποίος με απόφαση του ανακηρύσσει τον διοριστέο υπότροφο του κληροδοτήματος.

Αναζητούν την ανάπτυξη 23 προτάσεις, με 6,4 εκ ευρώ μέσω της ΑΝΕΣΕΡ!

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών για την καταχρηστική προφυλάκιση του Δημάρχου Χειμάρρας Φρέντυ Μπελέρη!

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Από πότε είχαμε καλοριφέρ; Από το 7000 π.Χ. στην Κρήτη και στην Κύπρο!

Από το 7000 π.Χ. έκτιζαν κυλινδρικά σπίτια με επίπεδες ή θολωτές στέγες, στις κορφές των οποίων υπήρχε άνοιγμα. Στο δάπεδο, ακριβώς κάτω από το άνοιγμα,...

Το σκυλάκι στην μέση είναι τυφλό και τα δύο μικρότερα αδελφάκια είναι αχώριστοι οδηγοί του!

Για τους ανθρώπους που πλήττονται από τύφλωση, ένας σκύλος-οδηγός μπορεί να αποδειχθεί μια πολύτιμη πηγή στήριξης. Αλλά αποδεικνύεται ότι είναι πολύ καλοί στο να κάνουν...

Tα πιο τρομακτικά πλάσματα του βυθού

Δείτε μια λίστα με 25 από τα πιο παράξενα και τρομακτικά πλάσματα του πλανήτη μας, τα οποία ζουν στα βάθη των θαλασσών. Δρακόψαρο Κροσσωτός καρχαρίας Καλαμάρι βαμπίρ Μεγάλη...

Ευχάριστα τα νέα για την υγεία του Δημήτρη Σταρόβα: Κατάφερε να γράψει, άρχισε...

Πολύ καλύτερη φαίνεται να είναι η υγεία του Δημήτρη Σταρόβα, ο οποίος αφού υπέστη εγκεφαλικό, πλέον βρίσκεται νοσηλευόμενος στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Ο Δημήτρης Σταρόβας βελτιώνεται...

Διαβάστε επίσης

Δείτε επίσης.

 

Συγκινεί η συγγραφέας Λένα Μαντά: Ο θάνατος της μητέρας της και το πρόβλημα υγείας του συζύγου της – «Είναι με φορητό μηχάνημα στο σπίτι»

Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» βρέθηκε η Λένα Μαντά. Η συγγραφέας που είναι πρώτη σε πωλήσεις στην Ελλάδα από το 2007, μίλησε για τις...

Όλοι στο πλευρό του: Κύμα αλληλεγγύης στον Λάκη Γαβαλά μετά την ερώτηση από τους Μοναχούς αν είναι άντρας ή γυναίκα

Ένα κύμα συμπαράστασης έχει δημιουργήθει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την σεξιστική συμπεριφορά που δέχτηκε ο σχεδιαστής. Ο Λάκης Γαβαλάς δεν μάσησε ως συνήθως όταν...

Το Σάββατο σστις 7.00 μμ στην αίθουσα ΚΕΔΗΣ εκδήλωση για τις Ευρωεκλογές από το ΚΚΕ

Η Τ.Ο. Σερρών του ΚΚΕ διοργανώνει προεκλογική εκδήλωση για τις Ευρωεκλογές, το Σάββατο 18/5/2024 , στις 7μμ στην αίθουσα ΚΕΔΗΣ, με θέμα: Γιατί η πρωτοβάθμια...

Συνέχισε να διαβάζεις