Ο κορονοϊός «απογειώνει»τις ηλεκτρονικές πληρωμές

 Νέες οδηγίες για τις υποχρεωτικές e-αποδείξεις

Με αναλυτικές οδηγίες που ενσωματώνονται σε σχετική εγκύκλιο, το υπουργείο Οικονομικών «υπενθυμίζει» στους πολίτες ότι φέτος, οι ηλεκτρονικές τους πληρωμές –είτε μέσω τραπεζικών λογαριασμών είτε με πιστωτική κάρτα- θα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 30% του δηλωθέντος εισοδήματος. 

Όλα συγκλίνουν στο ότι θα είναι τελικώς ελάχιστοι οι πολίτες που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την νέα αυτή υποχρέωση. Και αυτό για δύο λόγους: πρώτον διότι με την πανδημία, τα δηλωθέντα εισοδήματα θα περιοριστούν σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι κάτι που σημαίνει ότι θα «κατέβει» και το απαιτούμενο ποσό των ηλεκτρονικών πληρωμών. 

Και δεύτερον διότι ακριβώς εξαιτίας της πανδημίας, οι πολίτες εξοικειώθηκαν ακόμη περισσότερο με την ηλεκτρονική συναλλαγή. Η χρονιά εκτιμάται ότι θα κλείσει με το άθροισμα των ηλεκτρονικών πληρωμών όλων των Ελλήνων να ξεπερνά ακόμη και τα 40 δισ. ευρώ και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τις συναλλαγές και την κατανάλωση. 

Στενή παρακολούθηση από το Υπουργείο

Το υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί στενά τον δείκτη των ηλεκτρονικών πληρωμών. Μάλιστα, προ μηνών, είχε τεθεί το αίτημα να ανασταλεί το μέτρο του 30% (σ.σ όποιος δεν συγκεντρώνει ηλεκτρονικές πληρωμές που να αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματός του υφίσταται πρόστιμο ίσο με το 22% της διαφοράς). Αφού συγκεντρώθηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία προέκυψε ότι όχι μόνο δεν τίθεται θέμα αναστολής αλλά, αντίθετα, η πανδημία έχει συμβάλλει στο να αυξηθούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές. 

Χθες το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε και τις τελικές οδηγίες για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. 

·Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος, που προκύπτει στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή και προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα και από ακίνητη περιουσία και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών. 

·Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, όπως αυτό προκύπτει κατά την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου φορολογικού έτους, το ποσό της διατροφής που δίδεται από τον φορολογούμενο στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και σε εξαρτώμενο τέκνο του, εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Επιπλέον, στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4172/2013. 

·Για τον φορολογούμενο του οποίου είναι κατασχεμένοι ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του ακατάσχετου λογαριασμού του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), οποτεδήποτε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου φορολογικού έτους, το όριο των δαπανών που πρέπει να καταβληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εντός του φορολογικού έτους περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. 

·Στην περίπτωση που οι δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του εκάστοτε φορολογικού έτους και αφορούν σε καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, δανειακές υποχρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και για ενοίκια, υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) του πραγματικού εισοδήματος, όπως αυτό ορίζεται με το παρόν άρθρο, τότε το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%), υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Στα ενοίκια περιλαμβάνεται το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κύριας ή/και δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογούμενου, επαγγελματικής στέγης, καθώς και το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων του που φοιτούν σε άλλη πόλη. 

Διαβάστε επίσης για τον Στέφανο Χίο: