Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 60 δισ. ευρώ – Για έργα και επενδύσεις

Τα 180 έργα & μεταρρυθμίσεις ανάκαμψης της οικονομίας

H πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η απασχόληση-δεξιότητες-κοινωνική συνοχή, oi
ιδιωτικές επενδύσεις αλλά και o μετασχηματισμό της οικονομίας,
περιγράφονται
αναλυτικά στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που θα προσθέσει ακόμα 7 μονάδες στο
ΑΕΠ σε ορίζοντα εξαετίας.

Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα το οποίο έχει τη δυνατότητα να
κινητοποιήσει σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 32
δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι εξασφαλισμένοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, τα
19 δισεκατομμύρια είναι οι επιχορηγήσεις και το υπόλοιπο ποσό θα προέλθει από
δανεισμό.

Βασικό θέμα συζήτησης του υπουργικού συμβουλίου ήταν το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης των 32 δισ. ευρώ.

Το πλήρες Σχέδιο φτάνει τις 2.000 σελίδες,
συνοδευόμενο από μια σύνοψη  περίπου 100 σελίδων.

Σε αυτό περιλαμβάνονται,
118 έργα και 64 μεταρρυθμίσεις και συνοδεύεται από άλλα περίπου 250 επιμέρους.

Πρόκειται για λίστα με έργα και μεταρρυθμίσεις που εντάσσονται στο πακέτο των
32 δισ. ευρώ που θα λάβει η χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα, καταδεικνύει τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα που μπορούν να
ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν λάβει την προέγκριση των θεσμών, με
προχρηματοδότηση από τα κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο πλήρες κείμενο περιλαμβάνονται αναλυτικές λεπτομέρειες για το κόστος, τους
στόχους και τα ορόσημα ανά έργο – μεταρρύθμιση.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης βασίζεται στους τέσσερις πυλώνες που έχουν τεθεί :
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, απασχόληση-δεξιότητες-κοινωνική συνοχή,
ιδιωτικές επενδύσεις – μετασχηματισμός της οικονομίας.

Στο σκέλος της πράσινης μετάβασης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κίνητρα για
επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας για κατοικίες, επιχειρήσεις και το Δημόσιο
,
ηλεκτρικές διασυνδέσεις των ελληνικών νησιών και επενδύσεις ενεργειακής
αποθήκευσης, εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και επενδύσεις στη βιοποικιλότητα.

Στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης προβλέπονται υποδομές 5G, υποδομή
οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών, ψηφιακό
μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα
(Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη κ.λπ.),
συμπεριλαμβανομένης υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους, ψηφιακή διαλειτουργικότητα εντός της Γενικής Κυβέρνησης και Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Συναλλασσόμενων (CRM) με τη Γενική Κυβέρνηση.

Επίσης,
περιλαμβάνονται η πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών, νέες έξυπνες
μέθοδοι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής
(έλεγχοι με τη χρήση Τεχνητής
Νοημοσύνης, on-line παρακολούθηση της μεταφοράς αγαθών κ.λπ.), εισαγωγή
διασυνδεδεμένων ταμειακών μηχανών και POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση για το
σύνολο του ιδιωτικού τομέα.

Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης προβλέπονται, επίσης, μεταρρυθμίσεις για την
απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκόλυνση του επιχειρείν και
υποστήριξη των επενδύσεων, ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (πράσινος,
ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ, «έξυπνες» βιομηχανικές επενδύσεις,
εξωστρέφεια, καινοτομία/έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και συμπράξεις Δημόσιου –
Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών (αρδευτικά έργα, κ.α.)

Παράλληλα, εντάσσονται επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού
και της αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης, προβλέπεται η
μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας, μεταρρύθμιση ενεργητικών και
παθητικών πολιτικών απασχόλησης, μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και
επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού  
αλλά και επενδύσεις στην κοινωνική
ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, υποβοήθηση της πρόσβασης στην αγορά
εργασίας για άτομα με αναπηρία, διευκόλυνση της δημιουργίας μονάδων
φροντίδας παιδιών στις εγκαταστάσεις ιδιωτικών εταιριών.

Περιλαμβάνεται και η
μεταρρύθμιση  του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκσυγχρονισμός
νοσοκομείων και κέντρων Υγείας και εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος
Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης Ασθενειών.

Δείτε επίσης