24/09/2023
25.3 C
Serres

ΚΕΔΗΣ: Για τα ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ αιτήσεις έως 3/8/21

Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ από την ΚΕΔΗΣ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) καλεί:

– Μητέρες παιδιών και
– Μητέρες παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία

– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή
ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση
– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση
η επιμέλεια των παιδιών

Lavera

– Άτομα (γυναίκες και άντρες), τα οποία είναι ανάδοχοι γονείς, με ενεργή αναδοχή
στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων

-Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία
που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Δομές φροντίδας και φιλοξενίας
ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ
, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς
και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως τις 03/08/2021 στον ιστότοπο της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. ( www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr) στο link «Ηλεκτρονική υποβολή
αιτήσεων),

ή να προσέλθουν και να επικοινωνήσουν με τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Σερρών (ΚΕΔΗΣ) άμεσα, προκειμένου να τους βοηθήσουμε στην σωστή υποβολή
της ηλεκτρονική τους αίτησης, ώστε να ενταχθούν ως ωφελούμενες/οι στις δομές
«Κ.Δ.Α.Π.» και «Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ» της επιχείρησης και να απασχοληθούν δωρεάν τα
τέκνα τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, αρχής γενομένης από την 1 η
Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου 2022.

-Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) αφορούν παιδιά από
την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με
ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, ενώ


-Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π –
ΜΕΑ) αφορούν άτομα με αναπηρία, εφήβους, και άτομα με νοητική υστέρηση
ή/και αναπηρία.

Οι μητέρες, που θα ενταχθούν στην εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις
κάτωθι προϋποθέσεις:
Α) να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε
ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην
Ελλάδα
Β) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές, πλήρους ή μερικής απασχόλησης,
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης
απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή
τομέα ή
Γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο.

Επισημαίνεται ότι τα άτομα στα οποία έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική
απόφαση, καθώς και οι δικαστικοί συμπαραστάτες, που έχουν οριστεί με απόφαση σε ισχύ ή είναι ανάδοχοι γονείς, πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν σε μία από τις
ανωτέρω κατηγορίες.

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση: Οι Τακτικοί και Αορίστου υπάλληλοι
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου υπάλληλοι των
Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δικαιούχοι της Δράσης οι συνταξιούχοι.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ή ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.


Επιπλέον κάθε αιτούσα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς taxisnet
-Να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση, της αιτούσας, του ετέρου
μέλους καθώς και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων για το έτος 2020.

Η
μη υποβολή φορολογικής δήλωσης της αιτούσας καθώς και του ετέρου
μέλους σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2020,
συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Στην περίπτωση που ενώ
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τις αιτούσες φορολογική δήλωση έτους
2020, πλην όμως κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων δεν έχει
εκκαθαριστεί αυτή από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε είναι δυνατή η
συμπερίληψη των αιτουσών αυτών στις ωφελούμενες της Δράσης, με
την οριστικοποίηση της εκκαθάρισης, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα
voucher, δυνατότητα που δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30 η ς
/09/2021.

-Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν εισόδημα και τα
αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1.
του Εκκαθαριστικού) των δύο συζύγων/μερών και των
παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον έχουν εισοδήματα, για το
φορολογικό έτος, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το
ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα:

-27.000€ έως δύο (2) παιδιά,
-30.000€ για τρία (3) παιδιά,
-33.000€ για τέσσερα (4) παιδιά, και τις
-36.000€ από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Ο αριθμός των παιδιών που προαναφέρονται και υπολογίζονται στο
εισόδημα είναι τα παιδιά μέχρι και 24 ετών ή τα άτομα μεΑ , ανεξαρτήτως
ηλικίας.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών
taxisnet της αιτούσας
. Για όσες μητέρες είναι έγγαμες ή με σύμφωνο
συμβίωσης
είναι απαραίτητοι και οι κωδικοί taxisnet του συζύγου,
προκειμένου να υπάρξει συναίνεση του ετέρου μέλους. Πέρα από τους
κωδικούς taxisnet της αιτούσας και του συζύγου οι μητέρες πρέπει να έχουν
μαζί τους ή να γνωρίζουν το Α.Φ.Μ. το δικό τους και των συζύγων και το ΑΜΚΑ
το δικό τους και των παιδιών τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα αντλήσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. από
πληροφοριακά συστήματα (Μητρώο Πολιτών, Α.Α.Δ.Ε., ΕΡΓΑΝΗ, Ο.Α.Ε.Δ.,
ΗΔΙΚΑ ΑΕ κ.λ.π.) της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής
διακυβέρνησης.

Ακολουθεί περιγραφή όλων των στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτούνται για
την συμπλήρωση της αίτησης, ανεξάρτητα από το αν κάποια από αυτά θα
αντλούνται από διεπαφές και δεν απαιτείται η επισύναψη του αντίστοιχου
δικαιολογητικού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. (Για αλλοδαπές χωρών
εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης).
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί μετά την
31/12/2020. (Για πολίτες της Ε.Ε. και τρίτων χωρών το πιστοποιητικό θα
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα από την αρμόδια
αρχή {Πρεσβεία ή Προξενείο ή Υπουργείο Εξωτερικών}).
-Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2020. (Θα αντληθεί
αυτόματα από το Π.Σ. της Α.Α.Δ.Ε).

-Επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάθε
μητέρα:

Για άνεργες:
-Αυτόματη άντληση Στοιχείων από τον ΟΑΕΔ.
Για μισθωτές:
-Αυτόματη άντληση Στοιχείων από το ΕΡΓΑΝΗ

Για εργαζόμενη με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση)
-Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, από την οποία θα προκύπτει
η συνέχιση της απασχόλησης μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.
-Εργόσημο (και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου, που
να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 2 μηνών) ή σε περίπτωση αυτασφάλισης
50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.

-Όσες απασχολούνται με τίτλο κτήσης: Αντίγραφο σύμβασης, εντός των
τελευταίων 12 μηνών και Βεβαίωση Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ.
 Όσες απασχολούνται με Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών: Αντίγραφο
σύμβασης και Βεβαίωση Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ.

Εργάτριες γης (ασφαλισμένοι Ε.Φ.Κ.Α – τ. Ο.Γ.Α): βεβαίωση εργοδότη και
βεβαίωση Ε.Φ.Κ.Α. του τελευταίου τριμήνου για εργασία τουλάχιστον δύο
μηνών.

Για αυτοαπασχολούμενες (ΟΓΑ):
– Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ασφαλιστικό φορέα ότι είναι άμεσα
ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές
εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών.

Για Ελεύθερες Επαγγελματίες:
-Αντίγραφο Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
-Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν
οφείλει εισφορές ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή
των ασφαλιστικών εισφορών.
 Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ο.Ε. Ή Ε.Ε. Ι.Κ.Ε ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ επιπλέον
των παραπάνω:
-Αρχικό Καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή
του.
-Πιστοποιητικό μη λύσης από το ΓΕΜΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ Ι.Κ.Ε επιπλέον των παραπάνω:

-Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η
απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση.
Δικαιολογητικά Αναπηρίας:

-Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕΠΑ με τη
χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας ή Αντίγραφο της αίτησης
του δικαιούχου προς το ΚΕ.Π.Α. για νέα γνωμάτευση.
Δικαστικός Συμπαραστάτης:

-Απόφαση ορισμού Δικαστικού Συμπαραστάτη σε ισχύ (αφορά όλα τα άτομα
μεΑ άνω των 19 ετών) ΚΑΙ Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις και υποβολή αιτήσεων:

-Κ.Ε.ΔΗ.Σ, Εθνικής Αντίστασης 34, 3 ος όροφος, τηλ: 23210 68900, 23210
68910 και 23210 68915.
-Κ.Δ.Α.Π Σφαγείων Σερρών: Απαμείας 1, Εργατικές Κατοικίες Σφαγείων, τηλ:
2321111354
-Κ.Δ.Α.Π. Ομόνοιας Σερρών: Σαλαμίνος 19, Πλατεία Ομονοίας, τηλ:
2321111356
-Κ.Δ.Α.Π. Σκουτάρεως Σερρών: Σκούταρι Σερρών, τηλ: 23210 99199
-Κ.Δ.Α.Π Προβατά Σερρών: Προβατάς Σερρών, τηλ: 2321088535
-Κ.Δ.Α.Π – ΜΕΑ: Τέρμα Ομονοίας, Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, τηλ. 23210
50125

-ΚΔΑΠ – 2ο Δ.Σ.: Νιγρίτης 128, τηλ: 6974262265.
– ΚΔΑΠ – 8ο Δ.Σ.: Κερασούντος 2, τηλ: 6974262263
-ΚΔΑΠ – 18ο Δ.Σ.: Χ. Τρικούπη 34, τηλ: 6974262262
-ΚΔΑΠ – 19ο Δ.Σ.: Μ. Αλεξάνδρου 9, τηλ: 6974262261
– ΚΔΑΠ – 20ο Δ.Σ.: Αν. Χρυσάφη 36, τηλ: 6974262260

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Λυδία & Ντέιβιντ: Τα «άγνωστα» αδέρφια της Τούνη πήγαν στη βάφτιση & έκλεψαν...

Τον γιο τους βάφτισαν την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.  Δίπλα τους στη χαρά τους ήταν όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ νονοί του μικρού...

ΗΠΑ: Τεράστιος αλιγάτορας στη Φλόριντα κυκλοφορούσε με μια σορό στα σαγόνια του – Δείτε...

Ο αλιγάτορας εντοπίστηκε και απομακρύνθηκε - «Σκοτώθηκε ανθρώπινα» αναφέρουν οι αρχές Με τη σορό ενός ανθρώπου κυκλοφορούσε ένας τεράστιος αλιγάτορας στην πόλη Λάργκο της Φλόριντα. Πρόκειται για έναν αλιγάτορα...

Θεσσαλονίκη: Πολίτες «συνέλαβαν» ληστή, ενώ προσπαθούσε να εισβάλει σε χρυσοχοείο

Είχε πάνω του ένα ψεύτικο όπλο με το οποίο σκόπευε να απειλήσει τους πωλητές Στα πράσα τσάκωσαν πολίτες έναν ληστή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που...

Άρτα: Θηλυκή συμμορία διέρρηξε το σπίτι ηλικιωμένου – Ούτε οι γείτονες δεν τις...

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία μιας από τις τρεις γυναίκες Στο στόχαστρο μιας συμμορίας γυναικών είχε βρεθεί το σπίτι ενός ηλικιωμένου στην Άρτα κατά τη διάρκεια της απουσίας του,...

Διαβάστε επίσης

Δείτε επίσης.

 

Τραγωδία στη Θάσο – Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος Ρουμάνος ψαροντουφεκάς

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε βραχώδη περιοχή και ανασύρθηκε με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εξαφάνιση του 35χρονου...

ΣΥΡΙΖΑ: Και στις Σέρρες πρώτος ο Κασσελάκης!

Έγιναν έστω και με μια βδομάδα καθυστέρηση την Κυριακή και μάλιστα με μεγάλη συμμετοχή η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου προέδρου στον...

Ορθούλα Παπαδάκου: Το πιο άσχημο σχόλιο που άκουσα όταν νόσησα με σκλήρυνση κατά πλάκας, είναι ότι πήρα κιλά

«Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να σχολιαστεί αν έχω βάλει 5-7 κιλά, θα έπρεπε να σχολιαστεί αν είμαι καλά» σχολίασε Η Ορθούλα Παπαδάκου μίλησε για...

Συνέχισε να διαβάζεις