06/12/2023
11.3 C
Serres

Η Αποκεντρωμένη «κόλλησε» τα LED στο Δήμο Σερρών

Όπως είναι γνωστό στις 7 Σεπτεμβρίου και λίγο πριν τις εκλογές η δημοτική αρχή υπέγραψε σύμβαση με τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας των εταιρειών «ΟΤΕ – GLOBILED» για την «Οδοφωτισμό» του Δήμου Σερρών με LED, προϋπολογισμού 7.793.000 € , χρονική διάρκεια τα δώδεκα (12) έτη και χρόνο υλοποίησης τους δώδεκα (12) μήνες.

Προχθές όμως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ελήφθη στις 27 Σεπτεμβρίου, καθώς η αρμοδιότητα για την έγκριση σύναψης σύμβασης ενεχυριάσεων απαιτήσεων, μεσεγγύησης και συστάσεως Ειδικού Καταπιστευτικού Λογαριασμού, δεν ανήκει στην οικονομική επιτροπή, αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών.

Η Αποκεντρωμένη κόλλησε τα LED στο Δήμο Σερρών 2
Η Αποκεντρωμένη κόλλησε τα LED στο Δήμο Σερρών 2

Η σύμβαση για τα LED κακώς πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή – Ήταν απαραίτητη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, η αρμοδιότητα για την έγκριση σύναψης σύμβασης ενεχυριάσεων απαιτήσεων, σύμβασης μεσεγγύησης και συστάσεως Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account), ύψους 7.793.432,35€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Σερρών» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τους καθώς και όσων αποφασίστηκαν με την εν λόγω απόφαση, ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών, ήτοι στο κατά τεκμήριο αρμόδιο όργανο, καθώς η εν λόγω αρμοδιότητα, δεν περιλαμβάνεται στις ρητώς αποδιδόμενες αρμοδιότητες από το άρθρο 72 ν.3852/2010 στην Οικονομική Επιτροπής.

χουβαρδας καμελίδης
χουβαρδας καμελίδης

Τα ανωτέρω και ειδικότερα στην εν λόγω περίπτωση προκύπτουν από το σχέδιο της σύμβασης μεσεγγύησης, που αποτελεί παράρτημα 7 της αριθμ.42687/1472/02-12-2022 διακήρυξης με ΑΔΑΜ 22PROC011752430 με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Σερρών», όπου στο «Άρθρο 1 Προοίμιο» ορίζεται ότι τόσο ο ορισμός του Μεσεγγυούχου ως χειριστή και μεσεγγυούχου των παραπάνω ποσών (εκχωρούμενων απαιτήσεων) που θα κατατεθούν σε αυτόν και την χορήγηση σε αυτόν ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στη σχετική σύμβαση μεσεγγύησης όσο και η οριστικοποίηση του τελικού ποσού για τη σύσταση του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) για το συγκεκριμένο έργο εγκρίνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του «ΚΑΤΑΘΕΤΗ-ΔΗΜΟΥ».Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι δεν παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία του άρθρου 226 ν.3852/2010, η αριθμ. 580/27-9-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, πρέπει να ακυρωθεί, ως μη νομίμως και αναρμοδίως εκδοθείσα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους
Αποφασίζουμε

Ακυρώνουμε την αριθμ.580/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.


γάτσιος μισιρλής
γάτσιος μισιρλής

Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί, κατόπιν προσφυγής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου Νόμου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδου 11 Τ.Κ. 54008 Θεσσαλονίκη, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής».

Συνεπώς «παγώνει» ο Ειδικός Καταπιστευτικός (Δεσμευμένος) Λογαριασμός (Escrow Account) των 7.793.432,35€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και για να ξεπαγώσει θα χρειαστεί μια νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

Μια απόφαση βέβαια που δεν θα πάρει, καθώς δεν δικαιούται η σημερινή δημοτική αρχή και θα πρέπει να περιμένουμε από το νέο δημοτικό συμβούλιο να πάρει ή να μην πάρει την σχετική απόφαση.

Το αν και κατά πόσο η απόφαση μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152, από την σημερινή Δημοτική Αρχή παραμένει απλά ερωτηματικό αν και δεν γνωρίζουμε αν κάτι τέτοιο συμβεί από την εταιρία που σαφώς έχει έννομο συμφέρον , όπως φυσικά από ποιόν και γιατί θα υποστηριχθεί στην συνέχεια από την αυριανή δημοτική αρχή;


Αναλυτικά δημοσιεύουμε ολόκληρο το σκεπτικό της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης:

«Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
Έχοντας υπόψη:

λάντζος ραμποτας
λάντζος ραμποτας

Τις διατάξεις των άρθ.63, 64 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ136/Α΄) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις».

Τις διατάξεις των άρθρων 6, 65, 72, 214, 225, 226, 231, 238 του ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Τις διατάξεις των άρθρων 74, 116, 117 και 131 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ-133 Α/19-7-2018) : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21).
. Τις διατάξεις του ν.4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α’/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Το π.δ.142/27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α/27-12-2010).

Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ.142/2010, ‘’Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν.3852/2010, ασκείται από το Τµήµα Προσωπικού και τα Τµήµατα Διοικητικού Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.

Την αριθμ.πρωτ.86781/19-12-2022 (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ/1183) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών : «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».

Την αριθμ. πρωτ.94360/01-07-2023 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης: «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γραμματέα» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».

Την αριθμ.580/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σερρών περί έγκρισης σύναψης σύμβασης ενεχυριάσεων απαιτήσεων, σύμβασης μεσεγγύησης και συστάσεως Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account) ύψους 7.793.432,35€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Σερρών» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τους, η οποία ελήφθη κατά τη 47η συνεδρίαση του ανωτέρω οργάνου στις 27-09-2023 και δημοσιεύτηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια στις 29-09-2023 με ΑΔΑ: 61ΧΦΩ10-7Τ9.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 226 ν.3852/2010 όπως ισχύει, «1. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 238 του ν. 3852/2012, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν. 4555/2018 και τις όμοιες των άρθρων 63-66 ν. 4954/2022, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, Α’ 21), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010 όπως ισχύει,
«1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.


2.Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
3.Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.


4.Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.

5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων 6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους».

Επειδή οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής ως αποφασιστικό, ελεγκτικό και γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του Δήμου απαριθμούνται εξαντλητικά στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (βλ. και την αριθμ. 131/2023 Εγκύκλιο ΥΠΕΣ, ΑΔΑ:ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ).

Επειδή με την αριθμ. 580/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σερρών με θέμα: Έγκριση σύναψης σύμβασης ενεχυριάσεων απαιτήσεων, σύμβασης μεσεγγύησης και συστάσεως Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account) ύψους 7.793.432,35€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Σερρών» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τους αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

«Α) Εγκρίνει το τελικό ποσό για τη σύσταση του Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account), που οριστικοποιήθηκε στο ποσό των 7.793.432,35 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών: «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Σερρών», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 159/2023 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Σερρών, στις 31-03-2023 (ΑΔΑ:ΨΛΒΡΩ10-5ΨΑ), με την οποία κατακυρώθηκε η ΣΠΥ στην Ένωση Εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε.-GLOBILED M.ΕΠΕ».

Β) Εγκρίνει τα ποσά που θα αναλογούν στις Βεβαιώσεις Τριμηνιαίας Αμοιβής που θα εκδίδονται από το Δήμο για τον Ανάδοχο, θα κατατίθενται από τους Παρόχους Ενέργειας, στον Ειδικό Καταπιστευτικό (Δεσμευμένο) Λογαριασμό (escrow account), ο οποίος θα συσταθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Σερρών».

Γ) Ορίζει το Πιστωτικό Ίδρυμα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Μεσεγγυούχο και χειριστή των ποσών (εκχωρούμενων απαιτήσεων) που θα κατατεθούν σε αυτόν μαζί με την χορήγηση ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης, να προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στην σχετική σύμβαση Μεσεγγύησης.

Δ) Εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπο του καταθέτοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, που εδρεύει στις Σέρρες επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή αριθ. 1, με Α.Φ.Μ. 997657764, τον Δήμαρχο Σερρών κ. Αλέξανδρο Χρυσάφη του Αθανασίου και της Μαρίας, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ 114184 Δ.Α.Τ. της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σερρών, να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση Μεσεγγύησης και τη σχετική Σύμβαση Ενεχυρίασης Απαιτήσεων και να προβεί σε κάθε νόμιμη απαραίτητη ενέργειας για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.».

Επειδή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της αριθμ. 11/2007 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων του πρωτοβάθμιου ΟΤΑ» και ειδικότερα την παρ.2.3 αυτής, κατά τον έλεγχο νομιμότητας που ασκείται είτε υποχρεωτικώς είτε αυτεπαγγέλτως, ερευνάται αν η ρύθμιση που επιβάλλεται με την απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με ισχύοντα κανόνα δικαίου, δηλ. νόμο, προεδρικό διάταγμα, κανονιστική απόφαση της διοίκησης, αλλά και κανονιστικές αποφάσεις που θεσπίζουν οι ίδιοι οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.3463/2006.

Λόγοι που επιφέρουν την ακύρωση της πράξης είναι οι εξής: i) αναρμοδιότητα του εκδόντος την πράξη οργάνου ii) παράβαση τύπων της διαδικασίας iii) παράβαση νόμου iv) κατάχρηση εξουσίας.

Αναρμοδιότητα δε, συντρέχει στην περίπτωση που άλλο όργανο είναι αρμόδιο (καθ’ύλη ή κατά τόπο) για την έκδοση της πράξης, ή όταν κανένα διοικητικό όργανο δεν είναι αρμόδιο να την εκδώσει.

Επειδή, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω αναφερόμενα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σύναψης σύμβασης ενεχυριάσεων απαιτήσεων, σύμβασης μεσεγγύησης και συστάσεως Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account), ύψους 7.793.432,35€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Σερρών» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τους καθώς και όσων αποφασίστηκαν με την εν λόγω απόφαση, ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών, ήτοι στο κατά τεκμήριο αρμόδιο όργανο, καθώς η εν λόγω αρμοδιότητα, δεν περιλαμβάνεται στις ρητώς αποδιδόμενες αρμοδιότητες από το άρθρο 72 ν.3852/2010 στην Οικονομική Επιτροπής.

Τα ανωτέρω και ειδικότερα στην εν λόγω περίπτωση προκύπτουν από το σχέδιο της σύμβασης μεσεγγύησης, που αποτελεί παράρτημα 7 της αριθμ.42687/1472/02-12-2022 διακήρυξης με ΑΔΑΜ 22PROC011752430 με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Σερρών», όπου στο «Άρθρο 1 Προοίμιο» ορίζεται ότι τόσο ο ορισμός του Μεσεγγυούχου ως χειριστή και μεσεγγυούχου των παραπάνω ποσών (εκχωρούμενων απαιτήσεων) που θα κατατεθούν σε αυτόν και την χορήγηση σε αυτόν ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στη σχετική σύμβαση μεσεγγύησης όσο και η οριστικοποίηση του τελικού ποσού για τη σύσταση του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) για το συγκεκριμένο έργο εγκρίνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του «ΚΑΤΑΘΕΤΗ-ΔΗΜΟΥ». Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι δεν παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία του άρθρου 226 ν.3852/2010, η αριθμ. 580/27-9-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, πρέπει να ακυρωθεί, ως μη νομίμως και αναρμοδίως εκδοθείσα.


Για όλους τους παραπάνω λόγους
Αποφασίζουμε


Ακυρώνουμε την αριθμ.580/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί, κατόπιν προσφυγής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου Νόμου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδου 11 Τ.Κ. 54008 Θεσσαλονίκη, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής».

Πενταετής κάθειρξη στον Στάθη Παναγιωτόπουλο – Ένοχος για κακούργημα

Παναγιώτης Σπυρόπουλος: Μόνο υπερηφάνεια για τους νέους μας!!!

Στον αγώνα Παναθηναικού – Ζαλγκίρις τα παιδιά του ΕΕΕΕΚ Σερρών

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Συνελήφθη στην Τουρκία ηγέτης ακροδεξιού κόμματος της Βορειας Μακεδονίας – Κατηγορείται για τη...

Ο Λιούπτσο Πάλεφσκι, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης με πρωτοβουλία των Σκοπίων, φέρεται να είναι ηθικός αυτουργός και δράστης δύο δολοφονιών Ο...

Ειρήνη Χειρδάρη: «Γιατί δεν ερωτευόμαστε πια» – Η σεξολόγος μιλά για το πορνό,...

Αποκάλυψε, ανάμεσα σε άλλα, το «πιο καυτό κόλπο στο σεξ» - «Βλέποντας όμως κανείς διαρκώς ερωτικές ταινίες, αποκτά την πεποίθηση ότι αυτό είναι το σεξ» Η Ειρήνη...

Σαλαμίνα: «Έκανε σχέση με άλλον, τρελάθηκα και τη σκότωσα» – Ομολόγησε τη δολοφονία...

Ο άνδρας εντοπίστηκε από το στίγμα του κινητού του στο Κερατσίνι ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν και το όπλο με το οποίο φέρεται να έγινε το έγκλημα Ομολόγησε τη δολοφονία...

“Είναι σκλαβιά να κάνεις παιδί. Δεν έγινα πατέρας γιατί ήθελα να είμαι ελεύθερος,...

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος βρέθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» του Action 24 και αποκάλυψε στην Αθηναϊδα Νέγκα τον λόγο που συνειδητά αποφάσισε να μην κάνει...

Διαβάστε επίσης

Δείτε επίσης.

 

Θεσσαλονίκη: Ρομά προσπάθησαν να κλέψουν 500 κιλά μεταλλικές βέργες από εργοτάξιο για το FlyOver

Θεσσαλονίκη: Οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από περιπολικό της Αστυνομίας, την ώρα που φόρτωναν τα κλοπιμαία σε Ι.Χ. φορτηγό Σχεδόν 500 κιλά μεταλλικές βέργες προσπάθησαν να...

Κατερίνα Γερονικολού για Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Γκρινιάζει γιατί δεν έχω βάλει πολλά πλυντήρια και δεν έχει καθαρά ρούχα»

«Είναι πολλές οι ώρες της δουλειάς». Η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και μεταξύ άλλων, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο γκρινιάζει ο Γιάννης...

Αμαλιάδα: Συνελήφθη 90χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 16χρονης

Της έπιασε το χέρι και προχώρησε σε ανήθικες προτάσεις Ένας άνδρας 90 ετών συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση 16χρονης στην Αμαλιάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σεξουαλικής...

Συνέχισε να διαβάζεις