Για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ Άτυπη παράταση έως το τέλος Ιουνίου

Μια ιδιαίτερη γραμμή ευελιξίας στη διαδικασία δηλώσεων ΟΣΔΕ έδωσαν οι
διαχειριστικές αρχές προκειμένου να συνεχιστεί η υποδοχή αιτήσεων αγροτών
μέχρι το τέλος του Ιουνίου,
χωρίς να δοθεί όμως επίσημη παράταση.

Πάντως αυτή η άτυπη παράταση στη διαδικασία δηλώσεων ΟΣΔΕ αξιοποιεί το χρονικό περιθώριο των
τροποποιήσεων
, προκειμένου οι αριθμοί πρωτοκόλλου που θα πάρουν οι αγρότες
να αφορούν σε εμπρόθεσμες δηλώσεις.

Για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ
Τρέχουν να προλάβουν οι αγρότες

Μπορεί η άτυπη παράταση να αξιοποιεί το χρονικό περιθώριο των τροποποιήσεων,
αλλά επί της ουσίας, τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων έχουν προβλέψει τους
αριθμούς πρωτοκόλλων για τις δηλώσεις που εκκρεμούν, προκειμένου όταν αυτές
οριστικοποιηθούν, να εμφανιστούν στο σύστημα ως εμπρόθεσμες και να μην
υπάρξει κάποια ποινή στο ύψος των ενισχύσεων. 

Έτσι, καλούνται πλέον όσοι δεν πρόλαβαν να δρομολογήσουν την υποβολή
δήλωσης ΟΣΔΕ, να επιταχύνουν προκειμένου να προλάβουν τη νέα άτυπη
καταληκτική ημερομηνία μέχρι το τέλος του μήνα.

 Εφόσον όμως παρέλθει και αυτό το παράθυρο, από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας
και τις εξαιρετικές περιστάσεις η εκπρόθεσμη υποβολή:

α) της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά
εργάσιμη ημέρα
που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως
ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,

 β) της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης
συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα
των ποσών που πρέπει να
καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την
αξία τους το 2021 στον/την δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των
δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα
δικαιούμενα ποσά.

 Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή
υποβολής της αίτησης μετά την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021), η αίτηση θεωρείται
απαράδεκτη.

Ούτε μια αίτηση δεν έχει κατατεθεί για αρδευτικά
Έρχεται παράταση

Την ανάγκη απλοποίησης του θεσµικού πλαισίου του Μέτρου επιδότησης για τα
αρδευτικά συστήµατα,
έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός πως ένα µήνα µετά το
άνοιγµα της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστηµα δεν έχει καταγραφεί ούτε
µία οριστικοποιηµένη αίτηση.

Όσοι μάλιστα ενδιαφέρονται να µπουν στο πρόγραµµα φαίνεται πως γίνονται
«µπαλάκι», µεταξύ µελετητικών γραφείων, που αρνούνται να τους αναλάβουν όσο
µάλιστα τρέχουν αιτήσεις ΟΣ∆Ε, Αναπτυξιακός Νόµος και οι προετοιµασίες για το
πρόγραµµα των Νέων Αγροτών που µονοπωλούν αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον.

Η παράταση είναι βέβαιη καθώς εκτιµάται πως ακόµα και να µείνει ανοιχτό το
πρόγραµµα έως το Σεπτέµβριο,
αν δεν υπάρξει κάποια µέριµνα να απλοποιηθεί η
διαδικασία κατάθεσης του φακέλου, ενώ ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα
µπορέσουν να τα βγάλουν πέρα µε τη διαδικασία αιτήσεων.

Επιχειρηµατικό σχέδιο, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, τεχνική έκθεση,
µελέτες άρδευσης σχετικά µε την εξοικονόµηση ύδατος, βεβαιώσεις για
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από ∆ΑΟΚ, άδεια χρήση νερού, προσφορές
τεκµηρίωση του εύλογου κόστους, προσφορές σύνδεσης για τα φορητά
φωτοβολταϊκά είναι µόνο κάποια από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σήµερα
για έναν ολοκληρωµένο φάκελο.

Επιπλέον, διαφορετικές µελέτες και δικαιολογητικά απαιτούνται για δαπάνες
στάγδην άρδευσης, διαφορετικές για γεωργία ακριβείας, διαφορετικές για
γεωτρήσεις-οµβροδεξαµενές και άλλες για φωτοβολταϊκά.

Κοινός τόπος όλων είναι πως θα πρέπει ο υποψήφιος δικαιούχος να προσκοµίσει
στο φάκελό του επιχειρηµατικό σχέδιο,
ενώ όσοι ενδιαφέρονται να δηµιουργήσουν
νέα αρδευόµενη έκταση σε ξηρικό αγροτεµάχιο θα πρέπει να προσέξουν στην
περιοχή που θα γίνει η επένδυση το αντίστοιχο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης
Απορροής Ποταµών.

Δείτε επίσης