Δήμος Σερρών: Αντιδήμαρχοι και νέες αρμοδιότητες!

Ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σερρών.

Η θητεία των αντιδημάρχων ορίζεται από τις 01/10/2020 μέχρι 30/9/2021 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρκετές νέες και πιο ξεκάθαρες αρμοδιότητες ως εξής:

Οι αλλαγές φέρνουν ως νέο κερδισμένο τον Αντιδήμαρχο Παιδείας (άμισθος) τον κ. Δημήτρη Σιαμαγκα. Ο Γιώργος Ματθαίου αναλαμβάνει Εντεταλμένος Σύμβουλος Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών. Η Χρυσάνθη Παλάζη Ενταλμενη Σύμβουλος Νεολαίας και Εθελοντισμού. Τέλος ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλης Κατιρτζογλου αναλαμβάνει και τις ευθύνες Διοικητικών Θεμάτων και νομικής υπηρεσίας ως Εντεταλμένος Σύμβουλος.

Αναλυτικά παρουσιάζουμε τις αλλαγές.

Για τον κ. ΜΙΣΙΡΛH ΣΠΥΡIΔΩΝA, Αντιδήμαρχο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του, για ολόκληρο το Δήμο Σερρών:

Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες: Οι ασκούμενες αρμοδιότητές του όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου Σερρών:
 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρμοδιότητες:
Του Τμήματος Λογιστηρίου
α) Γραφείο Προϋπολογισμών και Οικονομικής Πληροφόρησης
β) Γραφείο Δαπανών και Ενταλμάτων
γ) Γραφείο Διπλογραφικού
δ) Γραφείο Μισθοδοσίας
Του Τμήματος Ειδικής Ταμιακής Υπηρεσίας
Του Τμήματος Προσόδων και Δημόσιας Περιουσίας
Του Τμήματος Προμηθειών
α) Γραφείο Γενικών Προμηθειών
β) Γραφείο Προμηθειών Τεχνικών Έργων
γ) Γραφείο Διαγωνισμών και Συμβάσεων
Του Τμήματος Αποθηκών
 ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αρμοδιότητες :
α) Γραφείο Διαύγειας και Ηλεκτρονικών υπηρεσιών
β) Αρμοδιότητες Γραφείου Υποστήριξης Χρηστών και Ανάπτυξης Λογισμικού (Software)
γ) Γραφείο Τηλεπικοινωνιών και Υποστήριξης Υλικού (Hardware)
 ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Της
Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας)
(Α. Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων)
(Β. Αρμοδιότητες για την προστασία του καταναλωτή)
Ορίζεται και Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής.

2) Τον κ. ΝΥΧΤΟΠΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Αντιδήμαρχο «ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς και του μεταβιβάζει τις παρακάτω τοπικές αρμοδιότητες καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο το Δήμο Σερρών:

α) Οι κατά τόπον αρμοδιότητες:
 Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εγκαθίστανται και
λειτουργούν στα όρια της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας.
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 Τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την
καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων.

 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα
 Την μέριμνα, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο πρόεδρο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, για τη σύγκλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο ετήσιας συνέλευσης των κατοίκων και φορέων της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, στην οποία συζητούνται τα τοπικά προβλήματα και οι προτεραιότητες και την επίλυση των προβλημάτων.

β) Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Οι ασκούμενες αρμοδιότητές του όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται στις παρακάτω
υπηρεσίες του Δήμου Σερρών:


 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πλην του Τμήματος Πρασίνου)
Του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων
α) Γραφείο Μελετών και Επιβλέψεων
Του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενεργειακών Εφαρμογών
α) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
β) Γραφείο Ενεργειακών Εφαρμογών και Ενεργειακής Διαχείρισης (Ενεργειακές
εφαρμογές)
γ) τα αντικείμενα του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, Συντήρησης H−M εγκαταστάσεων.


Του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Ρυθμίσεων
α) Κυκλοφοριακές μελέτες
β) Κυκλοφοριακά Έργα
γ) Οδική ασφάλεια
δ) Μαζική μεταφορά
ε) Βιώσιμη κινητικότητα – προσβασιμότητα
στ) Χορήγηση αδειών
Του Τμήματος Περιβάλλοντος
α) Γραφείο Μελετών.
β) Γραφείο Θεμάτων Δημόσιας Υγείας
Του Γραφείου Αδειών Εγκαταστάσεών και Μεταφορών
Του Τμήματος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
α) Γραφείο Κτηματολόγησης− Κτηματογράφησης
β) Γραφείο Διαχείρισης Γης
 ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ)
 εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού,
 έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών
 έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ορίζεται και Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.

(3) Την κα. ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, Αντιδήμαρχο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και της μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο το Δήμο Σερρών:

Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Οι ασκούμενες αρμοδιότητές του, όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου Σερρών:
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (εκτός των αντικειμένων
Νέας Γενιάς)

Όλα τα προαναφερόμενα Τμήματα ανήκουν στην ενιαία Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών. .
Ορίζεται και Μέλος της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής.

(4) Τον κ. ΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ, Αντιδήμαρχο «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ» και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Σερρών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω τοπικές και καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο το Δήμο Σερρών:

α) Οι κατά τόπον αρμοδιότητες :
 Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εγκαθίστανται και
λειτουργούν στα όρια της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας.
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

 Τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την
καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων.
 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.

 Την μέριμνα, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο πρόεδρο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, για τη σύγκλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο ετήσιας συνέλευσης των κατοίκων και φορέων της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, στην οποία συζητούνται τα τοπικά προβλήματα και οι προτεραιότητες και την επίλυση των προβλημάτων.

β) Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Οι ασκούμενες αρμοδιότητές του όπως και εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι
υπηρεσιών του Δήμου Σερρών:
 ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
 ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΉΜΟΥ ΣΕΡΡΏΝ
 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ορίζεται και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής.

(5) Τον κ. ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Αντιδήμαρχο «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως και του μεταβιβάζει τις παρακάτω τοπικές αρμοδιότητες, καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο το Δήμο Σερρών:

α) Οι κατά τόπον αρμοδιότητες:
 Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εγκαθίστανται και
λειτουργούν στα όρια της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 Τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την
καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.

 Την μέριμνα, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο πρόεδρο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, για τη σύγκλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο ετήσιας συνέλευσης των κατοίκων και φορέων της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, στην οποία συζητούνται τα τοπικά προβλήματα και οι προτεραιότητες και την επίλυση των προβλημάτων

β) Οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητές του:
Οι ασκούμενες αρμοδιότητες, όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται επί όλων των τμημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, πλην του τμήματος Συντήρησης και Κίνησης Οχημάτων.

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Του Τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
Του Τμήματος καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και ειδικών συνεργείων
Ορίζεται και Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.

(6) Τον κ. ΤΟΥΡΤΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ, Αντιδήμαρχο «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ καιΠΡΑΣΙΝΟΥ»και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρουσίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω τοπικές αρμοδιότητες, καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο το Δήμο Σερρών:

α) Οι κατά τόπον αρμοδιότητες:
 Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εγκαθίστανται και
λειτουργούν στα όρια της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 Τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την
καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.

 Την μέριμνα, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο πρόεδρο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, για τη σύγκλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο ετήσιας συνέλευσης των κατοίκων και φορέων της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, στην οποία συζητούνται τα τοπικά προβλήματα και οι προτεραιότητες και την επίλυση των προβλημάτων.

β) Οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
Οι ασκούμενες αρμοδιότητες του όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου Σερρών:
 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Αρμοδιότητες Τμήματος Αγροτικής, Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Αλιείας
 (Α. Αρμοδιότητες του τμήματος στον τομέα της φυτικής παραγωγής)
 (Β. Αρμοδιότητες στον τομέα της ζωικής παραγωγής)
 (Γ. Αρμοδιότητες στον τομέα της Αλιείας).
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ιδίως με τις εξής αρμοδιότητες:
 Γραφείο Μελετών & Επιβλέψεων
 Γραφείο Συντήρησης & Προστασίας Αστικού Πρασίνου,
 Γραφείο Δασών, Δασοτεχνικών Μελετών & Έργων.
Ορίζεται και Μέλος της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής.

(7) Τον κ. ΚΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Αντιδήμαρχο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο το Δήμο Σερρών:


Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Οι ασκούμενες αρμοδιότητές του όπως και εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι
υπηρεσιών του Δήμου Σερρών:

 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, όσον αφορά την εποπτεία, έλεγχο, εκσυγχρονισμό και αξιοποίηση των μέσων, του εξοπλισμού των οχημάτων όλου του δήμου Σερρών.


(8) Τον κ. ΣΙΑΜΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Άμισθο Αντιδήμαρχο «ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και του μεταβιβάζειτις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο το Δήμο Σερρών:

α) Τµήµα Παιδείας και ιδίως με τις εξής αρμοδιότητες:
 Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την
προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
 Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή των πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων.
I. Γραφείο Δια Βίου Μάθησης
 Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο
πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.

9) τον κ. Γεώργιο Ταϊρη του Στεργίου, Άµισθο Αντιδήµαρχο «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο το Δήμο Σερρών:

Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Οι ασκούµενες αρµοδιότητές του όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι
υπηρεσιών του ∆ήµου Σερρών:
 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Του Τµήµατος ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
(Της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας)
(Α. Αρµοδιότητες ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων, τις αρµοδιότητες που
αφορούν τις Λαϊκές Αγορές, όπως αναγράφονται στο άρθρο 22.3 του Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας, ΦΕΚ 2106/Β΄/21-09-2011).

Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται από 01/10/2020 – 30/9/2021 και στη διάρκεια αυτή δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους παρά μόνο μετά έξι (6) μήνες από τον διορισμό τους και με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Διαβάστε επίσης εδώ για το Δήμο Σερρών

Διαβάστε για το Δήμο Αμφίπολης