Επιμελητήριο Σερρών: Συνεχίζει τις προσπάθειες για την διεκδίκηση απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ

Για την διεκδίκηση απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ το Επιμελητήριο Σερρών συνεχίζει τις προσπάθειες

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ περί ρύθμισης διαδικασίας,
προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος
συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των
συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87
του ν. 4706/2020 (A’ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

Για την διεκδίκηση των εν λόγω απαιτήσεων, πρέπει να πληρούνται
σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να υφίστανται ανεξόφλητες
απαιτήσεις των δικαιούχων προς τον ΟΑΕΔ μέχρι 31-12-2015.

β) Να
υποβληθεί σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ, με την οποία διακόπτεται η προθεσμία
της παραγραφής.

γ) Να παραιτηθεί ο δικαιούχος από το δικαίωμα και από
την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχει ασκήσει), με το οποίο
διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015, να υποβάλει το
σχετικό δικαιολογητικό από το αρμόδιο Δικαστήριο , καθώς και σχετική
υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ρητά ότι παραιτείται από το
δικαίωμά του για τις αξιώσεις από τα έτη 2010-2015 .

δ) Οι εν λόγω
απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με τα άρθρα
140-141, και 143 του ν.4270/2014 (Α’143).

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω
προϋποθέσεις ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Ο δικαιούχος
υποβάλει σχετική αίτηση στο ΚΠΑ2 που ανήκει είτε με αυτοπρόσωπη
παρουσία είτε με αποστολή μέσω ταχυδρομείου είτε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail) προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α)
Υπεύθυνη δήλωση (Υποδείγματα 1Α και 1Β) περί άσκησης ή μη ένδικων
μέσων και σε περίπτωση άσκησης αυτών, βεβαίωση του αρμόδιου
Δικαστηρίου περί σχετικής παραίτησης, για τις αξιώσεις που
απορρέουν από την 1.1.2010 έως την 31.12.2015,
συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και
κάθε άλλη συναφή αξίωση.

β) Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 2) περί κατάσχεσης/εκχώρησης ή μη
των απαιτήσεών του.

Οι ανωτέρω ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, οι οποίες είναι συνημμένες στην
εγκύκλιο, υποχρεωτικά θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. Σε
περίπτωση αποστολής μέσω e-mail, οι δικαιούχοι θα εκδίδουν πρώτα
Υπεύθυνη Δήλωση από το gov.gr.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον δικαιούχο για κάθε
απαίτησή του.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο με τα συνημμένα
υποδείγματα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων στο
https://diavgeia.gov.gr/doc

Σημειώνεται ότι για τους δικαιούχους που
δεν έχουν ασκήσει ένδικα μέσα, τα απαιτητά ποσά μέχρι 30-06-2014
έχουν παραγραφεί ενώ η υποβολή της αίτησης με την παρούσα
ρύθμιση διακόπτει την παραγραφή για το χρονικό διάστημα από 01-07-
2014 έως 31-12-15 ήτοι Β΄εξάμηνο του 2014 και Α’ και Β΄εξάμηνο του
2015.

Το Επιμελητήριο Σερρών συνεχίζει τις προσπάθειες για να
προβλεφθεί η δυνατότητα συμψηφισμού του συνόλου των ανεξόφλητων έως
31/12/2015 απαιτήσεων.

Δείτε ακόμα για το Επιμελητήριο Σερρών