Επιστολή Μακάριου «με φόντο» τη Λέσχη Αξιωματικών!

Διάβασα την επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακάριου προς τον υπουργό Εθνικής Αμύνης Νίκο Παναγιωτόπουλο για το πόσο κακό μας κάνει η «αναβίωση» της μάχης των οχυρών και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιo λόγο υπάρχει αυτή η έντονη δυσαρέσκειά του

Αν το πρόβλημα είναι ένα τρισάγιο παραπάνω, ή κάτι άλλο , δεν είναι θέμα και νομίζω πως ο Δήμαρχος θα κάνει έτσι το πρόγραμμα, για να …χωρέσει!

Αλλά αν θέλουμε κάποια ανάπτυξη θεωρώ πως θα πρέπει να συνεχιστούν οι εκδηλώσεις της «αναβίωσης» της μάχης των οχυρών

Κακώς την χαρακτηρίζει «φιέστα»  και αν θέλει ο ίδιος και όποιος άλλος φυσικά, ας κάνει την δική του εκδήλωση , με δόξα και τιμή και με χίλιους και όχι μόνο 100 καλεσμένους!

Αλλά το να  «σαμποτάρει» την άλλη εκδήλωση και να «αβαντάρει» την δική του  εκδήλωση του Ρούπελ , δεν είναι και ότι καλύτερο , ούτε για την περιοχή, ούτε για το νομό μας.

Και σε καμία περίπτωση δεν αισθάνομαι πως κάποιοι καπηλεύονται την θυσία των προγόνων μας.

Αλίμονο!

Μπας και θέλει ο «Άγιος Σιδηροκάστρου», με τρόπο να πάρει, σώνει και καλά, και πολύ καλά θα κάνει μεταξύ μας , το κτίριο της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Σιδηροκάστρου προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί τα γραφεία της Μητρόπολης;

Αν είναι έτσι πάω πάσο!

Αλλά τέτοια ντρίπλα Δέσποτα, ούτε ο …Μέσι!

Αναλυτικά παρουσιάζεται η επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ.κ. Μακάριου

Έξοχώτατε κ. Υπουργέ,

Έχω τήν τιμή ό Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου νά σας γράφω άπό έναν άκριτικό καί ήρωίκό τοπο μέ τά πολύ γνωστό του προβλήματα: Ήτοι τό άπομακρυσμένον τής περιοχής, τήν άνεργία. τό δημογραφικό καί τό μεταναστευτικό πού ταλανίζουν γενικότερα όλους μας, πλήν όμως μέ κατοίκους φιλήσυχους και συνεπείς στις υποχρεώσεις καί τά καθήκοντα τους.

Σας γράφω μέ τό αίσθημα τής ευθύνης πού κυριαρχεί στην ψυχή μου για τόν τοπο τούτο καί τούς κατοίκους του και πού μέ τή βοήθεια τού Θεού διαποιμαίνω εδώ καί 20 περίπου χρονιά και μέ συνέπεια αναλώνομαι γι’ αυτούς χωρίς διάθεση εγωιστική γιατί δέν είναι δικό μας τό έργο καί τό κατόρθωμα, άλλα άνωθεν δοσμένο

Σας γράφω γιά νά σσς παρακαλεσω νά εξετάσετε τήν επίλυση δύο προβλημάτων:

1.         Τήν χορήγηση – παραχώρηση στήν Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκόστρου του Κτιρίου τής Λέσχης Αξιωματικών Σιδηροκόστρου γιά τήν εγκατάσταση σ’ αυτό των Γραφείων της καθώς καί τή στέγαση του Μουσείου Εκκλησιαστικών Κειμηλίων τα όποια διαθέτει καί φυλάσσει ώς θησαυρόν πολύτιμον, έργα των προγόνων μας.

Τό κτίριο αυτό έγκατελείφθη έδώ καί πολλά χρόνια και ουσιαστικά καταστρέφεται – καταρρέει Τό ζητούμε άπό πολύν καιρό, (καί άπό τούς προκατόχους σας). γιά τόν λόγον ότι τά κτίρια τής Μητροπόλεως είναι σέ δυσπρόσιτη περιοχή · Βαροσι · τής πόλεως μας μέ άπστέλεσμα όλοι νά δυσκολευόμεθα στήν πρόσβασή τους. Παρακαλώ έξετάσατε θετικά τό αίτημά μας χωρίς νά μάς παραπέμπετε στό μέλλον ή σέ επιτροπές ώς έγινε μέχρι σήμερα

2.         Θά παρακαλοΰσα νά έξετάσετε – νά έρευνήσετε. τό θέμα τών έορτών τού άχυρού Ρούπελ τήν πρώτη Κυριακή τού ‘Απριλίου κάθε έτους καί τήν εσχάτως διοργανούμενη δεύτερη εορτή τής λεγάμενης ‘άναβίωσης» τής μάχης τών οχυρών πού άνέλαβαν ιδιώτες δυστυχώς, καί καποια πολιτιστική δράση τοϋ Δήμου Σιδηροκάστρου κατά μήνα Μάιο, εδώ και τρία χρόνια

Διαμαρτύρομαι κ. Υπουργέ γιά πολλούς λόγους στό Θέμα αυτό γιατί αισθάνομαι ότι κάποιοι καπηλεύονται τη μνήμη καί τή θυσία των προγόνων καί των ήρώαν μας πρός ίδιον όφελος.

Πρό τριετίας οί προσκυνητές τοϋ Ροϋπελ ήσαν χιλιάδες καί τώρα έμειναν μόνον έκατοντάδες μέ τό ’οαμποτάζ» πού γίνετα ι και τήν βαρύτητα σιή δεύτερη ’εορτή- (φιέστα θά τήν έλεγα). Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας ητο παρών χρόνο παρά χρονο στη κεντρική έπισημη εορτή τοϋ Απριλίου. Εδώ και 8 και πλέον χρόνια δεν προσκαλεΐται. Γιατί; Εμείς σάν Μητρόπολη αναλαμβάνουμε πάντοτε τά τής φιλοξενίας του καί 100 επισήμων προσκεκλημένων.

Γ ιατί διαμαρτύρομαι κ Υπουργέ; Μά γιατί ή λεγάμενη «άνοβίωση» είναι μιά φιέστα που λειτουργεί επαγγελματικά – συμφεροντολογικά. Ποιος στρατιωτικός επιτρέπει σέ χώρους ιερούς · θυσιών καί μαρτυρίου κάποιοι ιερόσυλοι νά πωλοϋν σουβλάκια, μπϋρες – αναψυκτικά γιά τήν ενίσχυση τής δράσης: Σείς είστε οί ύπεύθυνοι τοϋ χώρου καί οί άρμόδιοι. Ποιοι επιτρέπουν ναάκούγονται άπό μεγάφωνων τραγούδια άμφιβολα γιά τέτοιες ιερές στιγμές:

Κύριε Υπουργέ ποιοι άπαγορευουν δυστυχώς τήν τέλεση τρισάγιου υπέρ άναπαύσεως των ψυχών των πατέρων καί άδελφών μας προ τής ένάρξεως μιδς τέτοιας εορτής καί ποιοι άπαγορευουν νά ψάλλεται ό Εθνικός Ύμνος μας μετά τή λήξη όλων όσων γίνονται; Στήν έπιμονή μου πέρσυ νά γίνει τό παράπαν όλοι άρνήθηκαν καί πιστεύω ότι μεγάλο μέρος τής ευθύνης φέρει και ό Δήμος Σιδηροκάστρου μέ τόν φορέα ’ΑΠΟΔΡΑΣΓ. Τόσα καί άλλα τόσα έκτροπα όπως ή θεατρική παρουσίαση των διαδραματισθεντων κατά τή μάχη τοϋ Οχυρού Ροϋπελ γίνονται άν προσθέσει κανείς ότι οΐ κομπάρσοι καθώς λεγεται είναι πληρωμένοι Βούλγαροι (φτηνά μεροκάματα) καί Ρουμάνοι.

Κύριε Υπουργέ, οί θεατές όλων αυτών είναι χιλιάδες καί σκοπίμως πιστεύω, (βάσει ποιων συμφερόντων δεν γνωρίζω), υποβαθμίζεται συνεχώς ή κεντρική έορτη τοϋ Ροϋπελ. Σείς άν θέλετε α) έρευνήσατε τό θέμα καί β) δώσατε εντολή γιά τήν ενοποίηση των δύο αυτών εορτών, άν καί έγώ άμφιβάλλω γιά τή δεύτερη, ώστε ό κόσμος νά μην άποπροσανατολίζεται. γιατί περί αύτοΰ πρόκειται, άπό τά ίερα καί τά όσια μας. Νά διδάσκεται ό λαός μας καί τά παιδιά τους ποιά είναι ή πίστη μας καί ποιά ή ένδοξη πατρίδα μας. Κρίμα γι’ αύτό τόν υπέροχο, ευλαβή καί ήρωίκό λαό μας που κάποιοι δυστυχώς τόν έκμεταλλευονται Ή δικαιολογία ότι ό καιρός κατά τόν ‘Απρίλιο δέν επιτρέπει, είναι παραπλανητική, άνυπόστατη. ‘Οχι. Όταν θέλουμε ξεπερνούμε όλα τά εμπόδια. Και βροχές καί χιόνια καί όλα. 

*Av είναι γιά τά συμφέροντα κάποιων όχι δέν θέλουμε, δέν μπορούμε, βρίσκουμε χίλιες δυο δικαιολογίες. Ο κόσμος μας είναι καλός και όπως τόν κατευθύνει κάνεις καί ακούει καί υπακούει Μέ τά πόδια ανεβαίνουν κάποια χιλιόμετρα μέ τά παιδιά τους καί σημαΤες γιά νά συμμετασχουν σε ποιες γ ιορτες; Δείτε τα. Εξετάστε τα.

Αυτά σας γράφω μέ πολύ πόνο ψυχής γιατί οϋδείς ένδιαφέρεται γιά τήν ουσία τών πραγμάτων. Σείς κύψατε καί εξετάσατε τά θέμα.

Σας ευχαριστώ καί σας εύχομαι κάθε καλό : τιμή καί ευχές

Διαβάστε εδώ το προηγούμενο αίτημα του προς τον πρωθυπουργό

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here